Studia licencjackie 

Od  roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski uruchamia nabór na nowy kierunek studiów pierwszego stopnia (trzyletnie, licencjackie) dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.


Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie i wynika z głębokich przemyśleń sytuacji wokół nas. Wynika ze strategii rozwoju regionu jak i misji uniwersytetu. Nowy kierunek - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze - nawiązuje do uniwersyteckiej misji kształcenia wysokiej jakości absolwentów i realizacji badań, wdrażających innowacyjność w obszarach usług i rozwoju regionalnym, w szczególności w zakresie wzbogacania kultury oraz wdrażania idei ekorozwoju. W zakresie postaw konsumenckich, stylu życia i wykorzystania odnawialnych źródeł energii nawiązuje także do koncepcji green university. A w ujęciu regionalnym nawiązuje do współczesnych trendów np. cittaslow czy slow food.

(fot. S. Czachorowski)

(fot. S. Czachorowski)
Warmia i Mazury to region, w którym jak w soczewce widać problemy i potrzeby Europy regionów. Skupiamy się na naszym regionie, ale umiejętności i wiedza przydatne będą poza granicami. Coś ważnego w zakresie kultury i rozwoju zrównoważonego się u nas dzieje. Interdyscyplinarny i międzywydziałowy kierunek kształcenia na pierwszym stopniu studiów (licencjackich) będzie elementem doskonalenia kształcenia absolwentów z zakresu kultury, mediów i promocji oraz wpisywać się będzie w przygotowanie, wdrożenie i realizację programu „Promocja Regionu Warmii i Mazur" (w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa przyrodniczego), jak również w zakresie promocji działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii i Mazur.

Idea kształcenia na tym kierunku jest odpowiedzią na zmiany jakie się dokonują w świecie wokół nas. We współczesnym świecie zachodzą szybkie i głębokie zmiany w postawach konsumenckich i stylu życia. Zachodzą także duże zmiany w środowisku przyrodniczym. Wagę ochrony przyrody podkreśla m.in. Dekada Bioróżnorodności 2011-2020, ogłoszona przez ONZ. Pojawiają się zupełnie nowe formy turystyki i działalności gospodarczej. Wymaga to od absolwentów (jak i uczelni wyższych kształcących tych absolwentów) zupełnie nowych form kształcenia rodzącej się klasy kreatywnej. W globalnym świecie coraz większego znaczenia nabiera lokalność i specyfika regionalna. Zmiany te widoczne są zarówno w warstwie filozoficznej, jak i społecznej oraz gospodarczej.
Także Warmia i Mazury – podobnie jak w wielu innych regionach Europy – w coraz większym stopniu realizuje rozwój regionalny w oparciu o dziedzictwo kulturowe i zasoby przyrodnicze. Przykładem jest coraz popularniejsza sieć miast cittaslow, oraz rozwijająca się moda na żywność regionalną (czy rękodzieło). Nasz region w skali międzynarodowej promuje się poprzez akcje typu „Mazury cud natury” czy „Warmińska rebelia kultury”. Intensywnie rozwijane są także źródła energii odnawialnej. W konsekwencji rozwój regionu realizuje się w oparciu o turystykę i dziedzictwo kulturowe oraz zasoby przyrodnicze, zapewniające zatrudnienie w sektorach gospodarki opartej na wiedzy.
(fot. S. Czachorowski)

Nowa sytuacja wymaga nowych kompetencji o charakterze interdyscyplinarnym. Rodzi się rynek pracy dla tak zwanej klasy kreatywnej, umiejącej dostrzegać nowe trendy i wykorzystywać je dla pobudzania rozwoju regionalnego.

Gdzie będzie mógł znaleźć pracę absolwent tego kierunku? W przygotowanie kierunku włączone są różne podmioty pozauniwersyteckie. To ich pytamy się o potrzebną wiedzę, umiejętności i kompetencje absolwentów.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji zajmujących się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz jego ochroną. Absolwenci kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze przygotowani będa do pracy w jednostkach samorządu lokalnego, regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, produkcją żywności oraz rękodzieła, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych (np. zielone szkoły) jak również w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor). Umiejętność pracy metodą projektu oraz rozumienie szerokiego europejskiego kontekstu umożliwia także pracę w instytucjach międzynarodowych i zagranicznych.


Absolwent będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji.

Kierunek studiów: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – ogólna charakterystyka 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Forma kształcenia: studia pierwszego stoppnia (6 semestrów)
Tytuł zawodowy: licencjat
Obszary kształcenia: w zakresie nauk humanistycznych i nauk przyrodniczych


Zasady rekrutacji kandydatów na studia 
Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: 
  1. Filozofia 
  2. Historia sztuki 
  3. Geografia 
  4. Historia 
  5. Język łaciński i kultura antyczna 
  6. Język polski 
  7. Język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata) 
  8. Matematyka 
  9. Wiedza o społeczeństwie 
  10. Biologia 
Dla przedmiotów kwalifikacyjnych, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 30% – do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczba % uzyskana na poziomie podstawowym jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% – do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2. 

Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. 

Dla przedmiotów kwalifikacyjnych, z których egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. 

Przedmioty realizowane w ramach kierunku obejmują obszar nauk humanistycznych, który realizowany jest w 60 %, i nauk przyrodniczych, realizowanych w 40%. Przedmioty są zorganizowane w następujących modułach: 
1. moduł kształcenia ogólnego, 
2. moduł: wprowadzenie do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
3. moduł kulturowy 
4. moduł: różnorodność biologiczna 
5. moduł: ekorozwój 
6. moduł: człowiek i środowisko 
7. moduł regionalny: Warmia i Mazury 
8. moduł praktyczny 
9. moduł fakultatywny 
10. moduł dyplomowy 

Treści programowe mają charakter interdyscyplinarny, niektóre przedmioty realizują jednocześnie zarówno treści (efekty) humanistyczne, jak i przyrodnicze. W dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym oczekuje się, iż więcej treści będzie obejmowało zakres nauk humanistycznych. 

Efekty kształcenia dla kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze (określone Uchwałą Senatu nr 189 z dnia 26.03.2013 roku) 
1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych i nauk przyrodniczych. 
2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki. 
3. Stopień kształcenia i czas trwania studiów: studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 semestrów). 

4. Absolwent: szeroka wiedza interdyscyplinarna pozwala absolwentowi rozumieć świat i współczesne zjawiska, związane z globalizmem, glokalizacją, konsumeryzmem, antropogenicznymi zmianami klimatu, współczesnymi trendami kulturowymi i filozoficznymi. Absolwent rozumie trendy afirmacji prowincji i różnorodności regionów Europy. Zna historię regionu i Europy i Unii Europejskiej oraz kulturowe i gospodarcze podstawy integracji i polityki kulturalnej UE. Zna podstawowe zagadnienia kulturowego aspektu integracji europejskiej (Europa i regiony), szczególnie kwestie wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wspólne korzenie kultury europejskiej, uwzględnia także jej różnorodność i ma świadomość podziałów europejskiej przestrzeni kulturowej (nacjonalizm, stereotypy narodowe, mniejszości narodowe i religijne, itp.). Zna zakres i formy działalności instytucji międzynarodowych i regionalnych zajmujących się ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Absolwent rozumie wzajemne uwarunkowania kultury i przyrody, wpływu człowieka na przyrodę i przyrody na człowieka oraz na jego gospodarkę. Zna i rozumie przyczyny klęsk ekologicznych, które miały miejsce w historii oraz tych, które obecnie obserwujemy. Rozumie podstawowe zasady ekorozwoju. Zna pojęcie bioróżnorodności, cittaslow, slow food. Jest zaznajomiony z podstawami ekologii, ekologii głębokiej i bioetyki. Zna podstawy ewolucji, ekologii miasta, ekologii człowieka oraz podstawowe formy czynnej i biernej ochrony przyrody. Ma wiedzę z zakresu ochrony zdrowia człowieka oraz biologii, genetyki i fizjologii organizmów żywych, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Rozumie pojęcia związane z energią odnawialną oraz biologicznymi podstawami produkcji żywności. Posiada kompetencje z zakresu wiedzy kulturoznawczej o społeczeństwach postindustrialnych. Dysponuje wiedzą niezbędną do rozpoznania problemów kulturowych współczesnej Europy i jej regionów. Rozpoznaje w kategoriach kulturoznawstwa problemy związane z globalizacją, glokalizacją, kreolizacją społeczeństw pomodernistycznych, ujmowanych w perspektywie zarówno ogólnoeuropejskiej, jak i regionalnej. Rozumie mechanizmy współczesnej polityki i reprezentacji w zasadniczych przestrzeniach związanych z kształtowaniem wspólnot europejskich (naród, etniczność, państwo, społeczność regionalna, wspólnota lokalna). W ich ramach potrafi projektować i realizować działania na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w regionie. Umie sprecyzować i wykorzystać w praktyce wiedzę na temat mechanizmów działania kultury popularnej oraz kultury elitarnej. Potrafi praktycznie ocenić i wykorzystać mechanizmy budowy kulturowej relacji człowiek-materialność (środowisko przyrodnicze). Rozumie i potrafi w praktyce wykorzystać kulturoznawczą koncepcję komunikacji społecznej (w tym medialnej) w odtwarzaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Dostrzega i umie definiować kulturowe mechanizmy generowania przestrzeni kulturowej (w wymiarze przestrzeni antropogenicznej – współczesne i historyczne elementy miast, wsi i infrastruktury – oraz przestrzeni przyrodniczej). Absolwent rozumie procesy kulturowe zachodzące we współczesnych społecznościach regionalnych. Potrafi aplikować swoją wiedzę w ramach przygotowywanych projektów instytucjonalnych i działań społecznie aktywizujących podejmowanych w zakresie polityki kulturowej, polityki kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Orientuje się w źródłach finansowania projektów regionalnych, w tym ze źródeł UE. Zna metody pracy specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (fundraisera), metodologię pisania aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury. 
Absolwent kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze czynnie posługuje się jednym obcym językiem nowożytnym. Ma opanowane podstawy dziennikarstwa naukowego i potrafi opracować różnorodne materiały informacyjne. Zna podstawy psychologii społecznej, przedsiębiorczości, posiada umiejętność kreatywnego myślenia i animowania działań kulturalnych. Potrafi posługiwać się różnymi metodami myślenia i działania, analizy i oceny postępowania, podejmowania decyzji a także oceny ich konsekwencji. Wykazuje zdolność do uczenia się przez całe życie, odpowiedzialność za własny rozwój oraz charakteryzuje się otwartą postawą wobec świata. Potrafi pracować w zespole (także zespole międzynarodowym i wielokulturowym). Ma podstawowe kompetencje społeczne do prowadzenia własnej firmy (działalności gospodarczej).

Zobacz też: 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz