piątek, 30 stycznia 2015

Dołączyliśmy do klastra Archipelagi Kultury Warmii i Mazur

(Redakja Gazety Olsztyńskiej, zbieramy się., fot. S. Cz.)
W piątek 30 stycznia, jako dyrektor Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie, podpisałem list intencyjny w sprawie powołania klastra Archipelagi Kultury Warmii i Mazur. Spotkanie odbyło się w redakcji Gazety Olsztyńskiej. Do Archipelagów mogą dołączyć artyści i animatorzy kultury z całego regionu. Osobiście uważam, że mogą i powinny dołączyć także środowiska naukowe (akademickie) - bo nauka jest elementem kultury. Ze swojej strony - jako Centrum -  chcemy wnieść interdyscyplinarną wizję wzajemnych uwarunkowań kultury i przyrody (natury) oraz wpływu przyrody na tworzenie się tożsamości regionalnej

 Celem klastra jest integracja na rzecz rozwoju kulturowego regionu. Klaster będzie koordynował projekty realizowane przez swoich członków, stworzy sieć informacyjną, będzie miejscem wymiany pomysłów. Mamy kilka pomysłów, które chcielibyśmy poddać pod dyskusję i ewentualnie wspólnie zrealizować.

Pomysł integracji środowiska animatorów i artystów województwa warmińsko-mazurskiego powstał podczas konferencji „Archipelagi kultury”, zorganizowanej w październiku przez „Gazetę Olsztyńską”.

Stanisław Czachorowski

Przeczytaj cały tekst: Sojusz na rzecz kultury - Gazeta Olsztyńska

(Na pierwszym planie podpisany list intencyjny. Jest zwięzły, ale dlatego by umożliwić szeroką społeczna partycypację. Fot. S. Cz.)

środa, 28 stycznia 2015

Sprawozdanie z działalności Centrum, 2014 r.

Senat UWM, na posiedzeniu w dniu 25 października 2013 r., pozytywnie zaopiniował powstanie Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. J. M. Rektor UWM powołał Centrum w dniu 25 października 2013 r. Do Rady Naukowej powołanych zostało 19 osób, w tym prof. dr hab. Grzegorz Białuński (przewodniczący), dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM (zastępca przewodniczącego), dr Bogdan Radzicki (zastępca przewodniczącego). Funkcję dyrektora Centrum powierzono dr hab. Stanisławowi Czachorowskiemu, prof. UWM.

Nowy regulamin Centrum (umozliwiający bardziej efektywne właczenie do działaności podmioty pozauniwersyteckie) został podpisany przez J.M. Rektora w dniu 27 czerwca 2014 r. Do tej pory powstały dwa zespoły robocze, które mają zająć się przygotowaniem wniosków grantowych: Zespół Antropologii Kulturowej (cel: inicjowanie i prowadzenie badań antropologicznych w zakresie zgodnym z celami działalności Centrum), Zespół ds. przygotowania Horti Festiwalu w Mrągowie (lato 2015).

Sprawozdanie z działalności w 2014 r. 
Głównym zadaniem nowopowstałego Centrum w roku 2014 były inicjatywy, zmierzające do konsolidacji środowiska wokół interdyscyplinarnej problematyki dziedzictwa kulturowego i przyrod-niczego. Służyły temu spotkania naukowe, seminaria, działalność popularyzatorska oraz wspieranie nowopowstałego kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze (studia licencjackie, pierwsi studenci rozpoczęli naukę w październiku br.).

W działania Centrum staramy się włączyć partnerów pozauczelnianych. W 2014 do współpracy z Centrum zaproszono 11 osób z różnych środowisk i instytucji. W 2014 r. udało się pozyskać niewielkie fundusze na materiały reklamowe dla kierunku dzie-dzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz na wydanie monografii naukowej „Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro”. Wspólnie z partnerami pozauczelnianymi złożone zostały dwa kolejne małe granty lecz nie uzyskały finansowania (m.in. MSZ zadanie „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014” pt. „Budowa pragmatycznych stosunków politycznych i gospodarczych z Rosją”, partnerzy: Liceum Polonijne w Warszawie, Uniwersytet w Kaliningradzie, Stowarzyszenie „Instytut Hortiterapii).

Konferencje i seminaria naukowe 
 • 9-11 maja 2014, wsparcie Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Podróży Kormorany. Efektem tej konferencji jest monografia naukowa pt. „Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro”, której Centrum jest współwydawcą. 
 • 13 maja – seminarium pt. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze a tożsamość regionalna – między teorią a praktyką”. 
 • W 2014 planowano zorganizowanie konferencji w Kaliningradzie (maj lub czerwiec), ph. „Etos i etnos pogranicza -– dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze”. Jednak ze względu na sytuację międzynarodową zrezygnowano z realizacji tego pomysłu. 
 •  29 września 2014 r. w Mrągowie odbył się pierwszy Hortifestiwal ph. „Natura i psychologia przeciwko cukrzycy", zrealizowany we współpracy z partnerami z gospodarki. W kolejnych latach festiwal będzie rozbudowywany o kolejne elementy programowe. 
 • 23-24 października 2014, Olsztyn, - współpraca przy organizacji konferencji “International Joint Con-ference - History, culture and nature of the Baltic Sea Region”. 
 • 5 grudnia 2014 r. Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UWM w Olsztynie objęło pa-tronatem seminarium „Bocian biały - polski gatunek flagowy w zimowym krajobrazie. Wybrane problemy w kontekście działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt”, współorganizowane przez jednego z interesariuszy kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze - Fundację Albatros. 
Wystawy 
 • 16-23 stycznia 2014, Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM i Wydział Humanistyczny zorganizowały wystawę pt. „Latające dywany umbryjskie” (multimedialny projekt polsko-chorwacki). 
 • Wystawa pt. „Bioróżnorodność i dziedzictwo przyrodnicze regionu”, zaprezentowana w czasie Olsz-tyńskich Dni Nauki 2015 (wrzesień) a następnie w formie objazdowej pokazywana w Mrągowie, Węgorzewie, Rybnie, Lamkowie. 
Zebrania naukowe
 • Zebrania Rady Naukowej: 16 stycznia, 14 maja, 21 października 2014 r. 
 • 14 maja 2014 wykład otwarty pt. "Chrześcijaństwo w Chinach. Historia i współczesność", dr. Piotr Adamek SVD, dyrektor Instytutu Monumenta Serica w Sankt Augustin, wykładowca Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej w Sankt Augustin w Niemczech, 
 • 21 października 2014 - Prezentacja założeń interdyscyplinarnego projektu badawczego, dotyczącego rzeki Pasłęki i wpływu kulturowego przekształcenia krajobrazu na populację gatunku ważki Ophiogomphus cecilia (gatunek objęty monitoringiem krajowym i europejskim)  
Wizyta w senacie RP. Udział w 54. posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (komisja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) w dniu 18 lutego 2014 r. Dzięki aktywności naszych partnerów, mieliśmy możliwość zaprezentowania naszych pomysłów w zakresie badań jak i kształcenia.

Współpraca z Francją
W dniach 13-14 marca 2014 r. gościliśmy państwa Lucienne i Bernarda Moreau ze Stowarzy-szenia Francja-Polska. Była to już kolejna wizyta i dyskusja o współpracy badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej. Obyły się spotkania z władzami Wydziału Humanistycznego oraz z prof. dr. hab. Jerzym Jaroszewskim, prorektorem ds. nauki. Rozmowy toczyły się wokół nowego kierunku „dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze", planowanej wymiany studentów na praktyki zawodowe, wymiany studentów w ramach programu Erasmus plus oraz wspólnej konferencji, poświęconej regionalnemu dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu.
W kwietniu odbyło się robocze spotkanie w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Z pracownikami parków krajobrazowych, Lasów Państwowych rozmawialiśmy o współpracy z Francją oraz wspólnych działaniach w zakresie edukacji przyrodniczej i powiązania jej z dziedzictwem kulturowym. Poszukiwane były możliwości przygotowania wspólnych grantów.
W ramach współpracy, we wrześniu 2014 r. delegacja z województwa warmińsko-mazurskiego z udziałem Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym odwiedziła Region Centrum (Departament Indre), w ramach wymiany i współpracy ze Stowarzyszeniem Francja-Polska.

Wspieranie kierunku międzywydziałowego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w formie licznych materiałów prasowych, spotkań oraz wyprodukowania materiałów reklamowych (roll-upy, plakaty, ulotki, gadżety), wizyty w szkołach oraz udział w piknikach naukowych. W kwietniu uczestniczyliśmy w Dniu Otwartych Drzwi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, promując w/w kierunek studiów.

Upowszechnianie nauki 
 • Wydanie monografii pt.: „Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro. 
 • Wspieranie czasopisma naukowego Masovia. 
 • Opublikowanie na blogu http://dziedzictwo-kip.blogspot.com/ ponad 205 krótkich informa-cji, relacji, dyskusji i esejów. 
 • W lutym odwiedziliśmy Liceum Polonijne w Warszawie - Liceum Niepubliczne im. św. Stanisława Kostki. 
 • 21 marca 2014 r. odbyło się spotkanie na Wydziale Biologii i Biotechnologii z Uniwersytetem Trzecie-go Wieku z Mrągowa (wykład i dyskusja o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym regionu). 
 • 12-14 maja udział w dniach Humana (Dni Wydziału Humanistycznego). 
 • 31 maja 2014, uczestniczyliśmy w pikniku naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w ramach obchodów jubileuszu Uniwersytetu. 
 • 19 lipca, na zaproszenie Gazety Olsztyńskiej, organizowaliśmy happening popularnonaukowy w Parku Centralnym ph. „śniadanie na trawie” - jako przykład interdyscyplinarnego podejścia do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
 • 16 sierpnia odwiedziliśmy Wioskę Garncarską pod Nidzicą i uczestniczyliśmy z wykładem w Dniu Motyla. W październiku zorganizowaliśmy wyjście terenowe na dawną wyspę na osuszonym jeziorze Płociduga. Czynione są starania, aby powstała tu stała baza terenowa (badawcza) i ścieżka edukacyjna. 
 • 19. listopada, Spotkanie z prof. M. Chomicz pt. „Pod słońcem i dachami Italii” (architektura i kultura Umbrii) 
W ramach stażu naukowego w małym przedsiębiorstwie powstała innowacyjna usługa pt. „Gadające dachówki”. Ten przykład współpracy z małymi przedsiębiorstwami, działającymi w branży turystycznej doczekał się już uznania, m.in. w formie zgłoszenia do wyróżnienia „Złoty Człowiek” w kategorii nauka i edukacja (akcja Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego). Więcej informacji o tej innowacji znajduje się na stronie: http://gadajacedachowki.blogspot.com. Innowacja została nagrodzona statuetką Złotego Człowieka w dniu 18 stycznia 2015 r.

Stanisław Czachorowski

wtorek, 27 stycznia 2015

Kapela Ojdana z Barczewa i kolędowanie


Fundacja Revita Warmia i Przyjaciele zapraszają na spektakl muzyczny, nowo powstałego zespołu "Kapela Ojdana z Barczewa" pt. "Kolędy i nie tylko". Ten kameralny, nastrojowy koncert zorganizowany jest w związku z kończącym się okresem liturgicznym Bożego Narodzenia. Zapraszamy do Galerii Revita Warmia na Rynku w Jezioranach, w sobotę 31.01.2015 o godz 16.00. Wstęp wolny.

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Jesteśmy stąd - Gadające Dachówki


24.02.2015 r. w Mrągowie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Jesteśmy stąd - Gadające Dachówki”. Spotkanie dedykowane mieszkańcom Warmii i Mazur, wszystkim wielbicielom kultury regionalnej i mazurskiej przyrody.

Spotkanie podsumuje naukowo-edukacyjny projekt pt. Zielony Certyfikat Dziedzictwa Kultury i Natury, realizowany przez Instytut Hortiterapii i prof. Stanisława Czachorowskiego - dyrektora Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM. Projekt powstał w ramach stażu, koordynowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM ( CITT UWM) w ramach programu " Nauka na staże - transfer technologii z nauki do MŚP".

Miejsce: Spotkanie w Mrągowie, w Centrum Kultury i Turystyki, w Sali Orbita

Program:

 • - inauguracja i wystawa gadających dachówek (24.02 do 1.03.) 
 • - spotkanie z autorami projektu Zofia Wojciechowska 
 • - prezes Instytutu Hortiterapii i prof. Stanisław Czachorowski - dyrektor Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM, 
 • - refleksje konkursu Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego z Gali Złoty Człowiek 2014 r. - nagroda dla Gadających Dachówek w kategorii Nauka i Edukacja 
 • - prezentacja multimedialna fotogramów z spotkań i warsztatów Gadające Dachówki i Ogrody Zdrowia -
 •  wspólne warsztaty pokazowe z zastosowaniem QR kodów -
 •  licytacja Gadających Dachówek - briefing dla prasy i stolik prasowy 
 • - zielone forum dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi 
 • - uroczyste wpisy do Horti Księgi Zielonego Certyfikatu 
Patronat honorowy:

 • Burmistrz Miasta Mrągowa Otolia Siemieniec, 
 • Starosta Powiatu Mrągowskiego 
 • Senator RP Ryszard Górecki 

Patronat Medialny: Radio Wnet, PROGRAM POMOST, Magazyn Polonia, Gazeta Olsztyńska, Kurier Mrągowski

Partnerzy i współrealizatorzy: Biblioteka Miejska w Mrągowie, CKIT, MKT i CITT, UWM.

Celem spotkania jest:

 • ukazanie efektów programu tworzenia produktu turystyki kulturowej i prozdrowotnej przez IH i CBnDKiP w oparciu w/w program na bazie zasobów dziedzictwa kultury i środowiska naturalnego naszego regionu tj. Warmii i Mazur. 
 •  promocja powstałego produktu regionalnego pod nazwą Gadające Dachówki i Zielony Certyfikat Dziedzictwa Kultury i Natury - zaproszenie do programu jednostek kultury, szkół i przedszkoli do programu edukacji kulturowej i środowiskowej Horti Ogrody Zdrowia i projektu pt. Gadające Dachówki 
 • edukacja prośrodowiskowa i przełamywanie barier wykluczenia społecznego dotyczącego analfabetyzmu kulturowego regionu tj. odtwarzanie i budowanie tożsamości historii i miejsca, 
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, nauka korzystania z mobilnego Internetu i stosowania QR kodów w mobilnych aplikacjach, 
 •  szeroko zakrojona promocja miasta Mrągowa i partnerów biorących udział w programie,
 • integracja lokalnego agro i biznesu turystycznego wokół idei współpracy sieciowej na rzecz rozwoju innowacji w turystyce pakietowych ofert usług z zastosowaniem nowych narzędzi społecznej interakcji 
 • przeprowadzenie licytacji gadających dachówek na rzecz rozwoju programu Ogrody Zdrowia Mazury dla Diabetyków 
 Adresaci: mieszkańcy miasta Mrągowa i regionu Warmii i Mazur, JST, placówki edukacyjne i kulturalne, podmioty Mazurskiego Klastra Turystycznego, branża agroturystyki i sieć hotelowa, LOT i Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego WMARR) Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mrągowie, itd.

Środki wyrazu i pomoce: prezentacje multimedialne, wystawa, warsztat zielonego forum, interaktywne mapy konwersacyjne, QR kody i cyfrowe zielone archiwum historii mówionej, tradycyjne materiały promocyjne gazeta, ulotki i roll up, itd. Publikacje internetowe.

Zofia Wojciechowska

Filozofia, klimat i czwartki z humanistyką

19 lutego 2015 r. , w ramach Czwartku z Humanistyką, wysłuchać będzie można wykładu (11.15-11.35) dr hab. Stanisława Czachorowskiego, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii), pt. "filozofia a globalne ocieplenie klimatu, czyli jak kultura wpływa na przyrodę a przyroda na kulturę".

Idea Czwartków z Humanistyką
W związku z przypadającym w tym roku akademickim jubileuszem 45-lecia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Humanistycznego przygotowali cykl spotkań edukacyjnych zatytułowanych CZWARTKI Z HUMANISTYKĄ, na które składać się będą interesujące wykłady i warsztaty skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. "Chcemy w ten sposób wspierać młodzież szkolną w pracy nad poszerzeniem wiedzy i zainteresowań, jednocześnie prezentując jej środowisko akademickie, obszary naszej działalności naukowej oraz możliwości rozwoju przyszłej kariery zawodowej. Naszą ofertę przygotowaliśmy tak, by była ona atrakcyjna dla uczniów. Zadbaliśmy też o to, by prezentowali ją pracownicy naszego Wydziału, którzy mają doświadczenie w pracy z młodzieżą i są pasjonatami." - wyjaśnia dr Renata Rozbicka Prodziekan ds. studenckich.

W ramach każdego cyklu spotkań zaoferujemy wykłady i/lub warsztaty realizowane przez przedstawicieli wszystkich kierunków, znajdujących się w ofercie dydaktycznej Wydziału Humanistycznego, w tym kierunku  dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.    

sobota, 24 stycznia 2015

20 mln euro na humanistykę

NCN oraz HERA rozpoczynają konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. Uses of the Past. Program dedykowany jest projektom humanistycznym, które próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej wpływają na naszą teraźniejszość oraz postawy wobec przyszłości. O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 4 naukowców pochodzących z 4 różnych krajów przystępujących do konkursu. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 3 lat.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 9 kwietnia 2015 r. do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego. Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa w październiku 2015 r. Budżet konkursu: 20 milinów EUR (konkursu współfinansowany ze środków UE)

czwartek, 22 stycznia 2015

Dni otwarte na Wydziale Nauk o Środowisku

Podobnie jak w roku ubiegłym Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego otwiera drzwi swoich laboratoriów i sal wykładowych dla młodzieży szkolnej i nie tylko. Dni Otwartych Drzwi Wydziału Nauk o Środowisku rozpoczną się w poniedziałek 09.02.2015 i potrwają do piątku 13.02.2015 r.

Przez 5 dni w godz. od 9.00 do 15.00 pracownicy wydziału będą dzielić się swoją wiedzą na temat procesów zachodząch w różnych środowiskach oraz o organizmach je zamieszkujących. W trakcie tej niezwykłej imprezy edukacyjnej naukowcy WNoŚ pokażą i wyjaśnią gościom zasady funkcjonowania środowisk naturalnych i zanieczyszczonych na różnych ich poziomach, zapoznają ich z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w inżynierii środowiska, sposobami chowu i hodowli różnych organizmów wodnych, jak również z możliwościami rekreacyjnego korzystania ze środowiska. Zaproponujemy też wiele atrakcyjnych tematów, pokazów i doświadczeń laboratoryjnych.

Wszelkich dodatkowych informacji w/w sprawie udzielają:

 • dr hab. inż. Iwona Gołaś, prof. UWM, e-mail; iwonag@uwm.edu.pl, tel.: 89 523-45-57, 89 523-45-32, 
 • oraz dr hab. Małgorzata Woźniak, prof. UWM, e-mail; mawoz@uwm.edu.pl, tel.: 89 524-51-25.

piątek, 16 stycznia 2015

Światowy Dzień Mokradeł 2015 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego


Choć tego nie widać na co dzień, mokradła w znacznej mierze kształtują świat, w którym żyjemy. Zmieniając je, zmieniamy naszą przyszłość. W Europie, w tym w Polsce, dwa najszybciej zmieniające się typy mokradeł to rzeki i torfowiska. Jakie będą skutki dzisiejszych melioracji i „prac utrzymaniowych” na rzekach? Jak na zasoby wody, stan klimatu i różnorodność biologiczną wpłynie kontynuacja rolniczej i przemysłowej eksploatacji odwodnionych torfowisk? Przyjdź i dowiedz się jak razem możemy pomóc spowolnić, a może odwrócić niekorzystne zmiany. Dołącz do nas!

Z okazji 44. rocznicy uchwalenia Konwencji Ramsarskiej o ochronie obszarów wodno-błotnych na otwarte seminarium zapraszają: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Ochrony Mokradeł, Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.  Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa fotografii „Rzeki i bagna Mazowsza” zorganizowana przez RDOŚ w Warszawie, wyeksponowana w holu Wydziału Biologii UW w dniach 19 stycznia – 6 lutego.

Program seminarium:
11.00 - Część I: Mokradła a nasza przyszłość

 • 1. Torfowiska a klimat – obustronna zależność - dr Wiktor Kotowski, UW, CMok. 
 • 2. Niszczenie torfowisk Arktyki: czy da się przewidzieć skutki globalne? - dr Tatiana Minajeva, Wetlands International, Holandia. 
 • 3. Niepewna przyszłość torfowisk Białorusi – Marina Abramchuk, studentka Zarz. Środowiskiem UW. 
 • 4. Gospodarka wodna a usługi ekosystemów rzecznych – dr Przemysław Nawrocki WWF. 
 • 13.00 – przerwa 
 13.30 - Część II: – Zacznij działać!

 • 1. Ekosystemy mokradłowe w systemie obszarów chronionych Województwa Mazowieckiego – zagrożenia i potrzeby działań - Marcin Kalbarczyk, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalny Konserwator Przyrody 
 • 2. Co każdy z nas może zrobić dla ochrony mokradeł? - Łukasz Kozub, CMok, UW. 
 • 3. Wolontariusze w akcjach czynnej ochrony torfowisk – dr Paweł Pawlikowski, CMok, UW. 
 • 4. Program edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę!” – Paweł Grzybowski, Klub Gaja. 
 • 5. Społeczna kontrola gospodarowania rzekami – dr Mateusz Grygoruk, SGGW, Nasza Natura, dr Ewa Jabłońska, CMok, UW. 
 •  15.30 - przerwa 

15.45 - Część III Co w bagnach piszczy - podsumowanie roku 2014

 • 1. Działania Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej - Patrycja Stawiarz i Piotr Derlacz, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
 • 2. Przegląd wydarzeń ostatniego roku w ochronie mokradeł na świecie - Piotr Panek, CMok 
 • 3. Krótkie komunikaty mokradłowe, m.in. Ptaki Glinianek Szczęśliwickich (Stanisław Łubieński) (prosimy przesyłać zgłoszenia na adres W.Kotowski [at] uw.edu.pl). 
 • Zakończenie ok. 17.30

czwartek, 15 stycznia 2015

20 000 000 PLN na komercjalizację wyników prac badawczych polskich naukowców

Black Pearls LQT Fund zainwestuje 20 000 000 PLN w komercjalizację wyników prac badawczych polskich naukowców. Największe szanse na wsparcie mają technologie, których wdrożenie przyczyni się do poprawy jakości życia (ang. Life Quality Technologies, LQT). Fundusz zakłada trzyletni horyzont inwestycyjny.

Black Pearls LQT Fund będzie prowadzić swoją działalność w Olivia Business Centre, największym centrum biznesowym w Polsce Północnej wspierając jednocześnie tworzenie nowatorskiego parku technologicznego O4. Miejsce to ma przyciągać zagranicznych inwestorów oraz fundusze venture capital do Polski, a także wspierać zespoły w internacjonalizacji rozwijanych produktów. 

Finansowanie inwestycji wesprze współinwestor funduszu – Maciej Grabski – doświadczony przedsiębiorca, inwestor i anioł biznesu oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BRIdge Alfa. Zespół zarządzający funduszem budują doświadczeni managerowie - Marcin Kowalik, partner zarządzający i współzałożyciel grupy kapitałowej Black Pearls oraz Tomasz Woźniak, członek zarządu Business Angel Seedfund i Chief Innovation Officer w Olivia Business Centre. W tej chwili działalność Black Pearls skupia się przede wszystkim na zarządzaniu funduszami kapitałowymi, które inwestują w innowacyjne przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju. Oprócz środków finansowych, fundusz zapewnia spółkom portfelowym kompleksową opiekę mentorską oraz wsparcie relacyjne. Pomysłodawcy mogą liczyć na pomoc ze strony doświadczonych przedsiębiorców i naukowców. 

www.blackpearls.pl

Social media:

wtorek, 13 stycznia 2015

Position as a Post Doctoral Researcher at FUSE – Future Urban Sustainable EnvironmentsDear colleagues
Please spread information in your networks about this Post.doc. position at The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), see attached file. Position as a Post Doctoral Researcher at FUSE – Future Urban Sustainable Environments (2 years).

FUSE is a thematic overarching and strategic research platform, where researchers at SLU in collaboration with industry, governmental and non-governmental organizations, and researchers affiliated with other universities develop research on sustainable urban development, with specific focus on three themes; Urban Greenery and Forestry in a Compact City; Systems Landscape – From Region to Urban Districts; and Transforming Urban Sites. Further information about the platform and its themes; www.slu.se/fuse. FUSE is offering a two-year position as a post-doctoral researcher with the aim of developing and conducting research projects with focus on Urban Greenery and Forestry in a Compact City or Transforming Urban Sites. A cross topic approach could also be of interest.

All the best
Madeleine Granvik
Ph.D. Researcher in Planning for sustainable development and management of urban-rural interactions Swedish University of Agricultural Sciences Department of Urban and Rural Development Postal address: P.O. Box 7012 SE-750 07 Uppsala, SWEDEN Phone: +46 18 67 19 50 Fax: +46 18 67 35 12 Madeleine.Granvik@slu.se www.slu.se/sol Co-project manager and Theme leader FUSE - Future Urban Sustainable Environment http://www.slu.se/fuse Editor-in-chief Nordic Journal of Architectural Research http://www.arkitekturforskning.net

Postdoctoral grants Plant Intelligence

Call for Postdoctoral Fellowships "Juan de la Cierva" and "Ramón y Cajal" (Spanish Ministry of Economy and Competitiveness) - Please forward to any potential candidates who you think might be interested (plant biologists, cognitive scientists and philosophers of science are particularly welcome to apply):

Interested in Plant Intelligence? The Minimal Intelligence Lab (MINT Lab) is open to philosophers, biologists and cognitive scientists wishing to pursue post-doctoral research in the Philosophy of Plant Neurobiology under the Spanish Government's actions "Juan de la Cierva" and "Ramon y Cajal". 

Modalities:

 •  "Training" (deadline: 03/02/2015; 
 • requirements: PhD degree obtained between 01/01/2013 and 31/12/2014) 
 •  "Incorporation" (deadline: 29/01/2015; 
 • requirements: PhD degree obtained between 01/01/2010 and 31/12/2012) 
 •  "Senior fellowship" (Ramon y Cajal) (deadline: 20/01/2015) 
To learn more about conditions, eligibility criteria and how to apply, please check out the grant-awarding body site: http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN. For an introduction to the Philosophy of Plant Neurobiology, see: http://www.um.es/web/minimal-intelligence-lab/contenido/manifesto. For information about MINT Lab, please visit: http://www.um.es/web/minimal-intelligence-lab.

Expressions of interest may be sent by email to Paco Calvo fjcalvo@um.es

Dr. Paco Calvo
Head of Department Department of Philosophy University of Murcia (EU)
http://webs.um.es/fjcalvo

piątek, 2 stycznia 2015

Wpłyń na zielony Olsztyn! – mapowanie informacji o zielonej przestrzeni

„Wpłyń na zielony Olsztyn!” to hasło promocyjne naukowego badania internetowego przeprowadzanego w Olsztynie, które potrwa do końca stycznia. Projekt dotyczy problematyki projektowania i rewitalizacji zielonej przestrzeni miejskiej przy zastosowaniu internetowej partycypacji społecznej. W tym celu została zaprojektowana i utworzona aplikacja w postaci geoankiety, czyli formularzy ankietowych umieszczonych na mapach. Na stronie geoankietaolsztyn.pl respondenci (mieszkańcy Olsztyna i okolic) mogą aktywnie brać udział w wyrażaniu swoich potrzeb, opinii i ocen odnośnie miejsc w otoczeniu zieleni - dokonywać na mapie zaznaczeń wraz z opisami.

Na podstawie danych pozyskanych od użytkowników przestrzeni zostanie wykonana analiza przestrzenna percepcji zieleni miejskiej Olsztyna. Zidentyfikowane zostaną m.in. miejsca przyjazne, pozytywne, ważne (ulubione miejsca spędzania czasu, najbardziej przyjazne miejsca zamieszkania, miejsca o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych, reprezentacyjnych itp.), miejsca nieprzyjazne, negatywne i wymagające zmian (np. miejsca, gdzie brakuje zieleni, infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej) oraz wiele innych.

Internetowe metody i narzędzia służące do mapowania informacji mają ogromy potencjał w różnych obszarach badań – ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym, badaniach jakości przestrzeni i jakości życia mieszkańców – wszędzie tam, gdzie pożądane dane mają przede wszystkim wymiar przestrzenny. W szybki i prosty sposób pozwalają na poznanie potrzeb i preferencji mieszkańców względem użytkowanej przestrzeni miejskiej, zwłaszcza tej w pobliżu miejsc zamieszkania. Mieszkańcy mogą wskazać gdzie i jakiej zieleni brakuje – mogą to być grupy, szpalery bądź aleje drzew, ale także nawet jedno drzewo. Takie informacje są niezwykle cenne przy planowaniu nasadzeń kompensacyjnych w mieście. W przypadku terenów zieleni, do konsultowanych inwestycji należy zazwyczaj zieleń parkowa lub inna urządzona, wielkopowierzchniowa. Trudno jednak wymagać konsultowania zmiany zagospodarowania każdego terenu w mieście. Niemniej jednak takie narzędzia, jak zastosowane w badaniu, mogą być świetnym uzupełnieniem tradycyjnych konsultacji społecznych.

Badanie służy w znacznej mierze kształtowaniu znaczenia społecznego terenów zieleni w mieście. Zgodnie z zasadą duńskiego architekta Jana Gehla “najpierw my kształtujemy miasta – potem one kształtują nas” – przestrzeń publiczna powinna być dla ludzi przyjazna, ma ich przyciągać i zatrzymać na dłużej. Powinna zapraszać do różnego rodzaju aktywności. Mieszkańcy mogą dostarczyć cennych informacji na temat przestrzeni miejskiej, które w połączeniu z wiedzą ekspercką mogą zaowocować bardzo dobrze zaprojektowanym otoczeniem. Na podstawie zebranych danych powstaną liczne analizy, mapy, statystyki obrazujące zieloną przestrzeń Olsztyna, taką jak widzą i oceniają ją jej użytkownicy. Wyniki końcowe pozwolą na próbę sformułowania wytycznych projektowych, mogących stanowić dla grupy decydentów i ekspertów nieocenione źródło wiedzy przy sporządzaniu dokumentów planistycznych dotyczących kształtowania zielonej przestrzeni. 

Zachęcam do wzięcia udziału w badaniu http://www.geoankietaolsztyn.pl

Kamila Walenciak


Pozdrowienia świąteczne z Francji


Pozdrowienia świąteczne od naszych przyjaciół z Francji. I przy okazji przypomnienie wizyty studyjnej.

St.Cz.