niedziela, 26 lutego 2017

Ważka Cecylia czyli komiks o życiu bezkręgowców wodnychZnalazłem także chruścika :).

St.Cz.

poniedziałek, 20 lutego 2017

Studencki Ogólnopolski Festiwal Podróżniczy Kormorany 2017


Drodzy Studenci, Podróżnicy!
Jeżeli masz za sobą podróż małą lub dużą, zwiedziłeś Polskę lub światy i okolice i spotkało Cię coś niesamowitego lub przeżyłeś fantastyczną przygodę to koniecznie nam o tym opowiedz! Jeżeli przemierzyłeś pół świata autostopem, jeżeli rowerem dojechałeś tam, gdzie ludzie nie dochodzą nogami, jeżeli jachtostop to nie jest obce Ci słowo, a każda podróż jest przygodą to koniecznie zawędruj do Olsztyna! Opowiedz nam o tym, co przeżyłeś, jest wielu ludzi, którzy chcą tego posłuchać.
Czekamy na zgłoszenia wypraw, które zakończyły się w roku 2016, a jej uczestnicy byli studentami. Nie można być wszędzie, ale można być na VII Studenckim Ogólnopolskim Festiwalu Podróżniczym Kormorany 2017! W dzień prelegenci zabiorą nas w swoje wyprawy, a wieczorem organizatorzy pokażą jedyne w swoim rodzaju miasteczko studenckie i zaproszą na chwaloną w całym kraju imprezę integracyjną!


niedziela, 19 lutego 2017

Rusza nabór na studia magisterskie: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze - studia magisterskie
(rekrutacja: Wydział Humanistyczny, UWM w Olsztynie)

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk przyrodniczych.

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: kierunek przyporządkowany do obszaru wiedzy nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: filozofia, historia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o sztuce, archeologia oraz do obszaru wiedzy nauk przyrodniczych, dziedziny nauk biologicznych, dyscyplin naukowych: biologia, ekologia, ochrona środowiska; dyscyplina naukowa wiodąca: historia.

Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Stopień kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (4 semestry).

Absolwent: dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym (zarówno z obszaru humanistyki, jak i przyrodoznawstwa), zorientowanym na wiedzę i upraktycznione umiejętności adekwatne do potrzeb rynku pracy, pozwalające na podjęcie zajęć zawodowych związanych z szeroko pojętą dziedziną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, przede wszystkim z rozpoznaniem, ewaluacją, ochroną oraz promocją dóbr kultury i wartości przyrodniczych. Zna podstawy prawne dotyczące ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego oraz uwarunkowania relacji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, także w aspekcie ewolucji systemu ekonomicznego, w kierunku gospodarki efektywności energetycznej i bezodpadowej. Ma ukształtowane postawy twórcze, rozwinięte umiejętności komunikacyjne, samokształcenia, pracy zespołowej i zdalnej z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz jest otwarty na zmiany i innowacje. Nabył nawyki ustawicznego dokształcania się i doskonalenia zawodowego oraz ukształtował odpowiednią postawę moralną, odnoszącą się zarówno do zdobywania wiedzy i umiejętności, jak i realizacji projektów zawodowych. Posiada umiejętność komunikowania się w języku specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Tym samym jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządu lokalnego zajmujących się dobrami kultury, krajobrazem kulturowym i ochroną przyrody; regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, promocją regionu, promocją i produkcją żywności, rękodzieła i produktów regionalnych; placówkach kultury i jednostkach edukacyjnych, jak również w organizacjach pozarządowych oraz kreowania różnorodnych form samozatrudnienia. Jest zorientowany w mechanizmach i źródłach finansowania projektów regionalnych i międzynarodowych, zwłaszcza ze źródeł Unii Europejskiej. Zna metody pracy specjalisty do spraw pozyskiwania środków finansowych oraz metodologię pisania aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury. Dysponuje kluczowymi kompetencjami niezbędnymi do założenia i prowadzenia własnej firmy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.


I. WYMAGANIA OGÓLNE:
Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:
Studia drugiego stopnia, 4 semestry, liczba punktów ECTS – 120.

III PRAKTYKA:

Praktyka zawodowa w wymiarze 160 godz., realizowana jest po zakończeniu II semestru studiów i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 6 punktów ECTS.

Cele praktyki:
- nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami,
- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,
- zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie, tj. specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną, całokształtem pracy na danym stanowisku,
- konfrontowanie wiedzy teoretycznej, z zakresu specjalności zawodowej, z rzeczywistością.

Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka i fakt ten udokumentować w dzienniku praktyk.

Praktyki można odbywać w: instytucjach edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych i przyrodniczych, wydawnictwach i środkach społecznego przekazu, instytucjach pracujących nad pozyskiwaniem funduszy unijnych i administrujących programami unijnymi, jednostkach administracji państwowej i samorządu lokalnego zajmujących się dobrami kultury, krajobrazem kulturowym i ochroną przyrody; regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, promocją regionu, promocją i produkcją żywności, rękodzieła i produktów regionalnych; placówkach kultury i jednostkach edukacyjnych, jak również w organizacjach pozarządowych, w tym instytucjach opartych na wolontariacie, zajmujących się problemami społecznymi i przyrodniczymi; instytucjach i organizacjach o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

piątek, 3 lutego 2017

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM zaprasza na konferencję naukową poświęconą ochronie dziedzictwa kulturowego naszego regionu.
Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur to temat konferencji naukowej, która odbędzie się 22 lutego 2017 r. (środa) w godz. 10- 15 w siedzibie Wydziału Humanistycznego (aula im. M. G. Dietrichów), ul. K. Obitza 1.
Program konferencji:
10:00 – 12:30
I. Powitanie i wprowadzenie: prof. Ryszard J. Górecki – rektor UWM, Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski, Gustaw M. Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, ks. dr Jacek Jezierski - biskup elbląski.
II.  Tematy wystąpień konferencyjnych:
1.  Dziedzictwo historyczne Warmii i Mazur - prof. Stanisław Achremczyk
2.  Prezentacja zasobu zabytkowego województwa warmińsko-mazurskiego - dr Iwona Liżewska – Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie
3.  Zagrożenia substancji zabytkowej na wybranych przykładach -  Barbara Kulczyńska-Nowak – konserwator dzieł sztuki
4.  Przykłady dobrych praktyk z terenu województwa warmińsko-mazurskiego - Dariusz Barton – warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków 
12:30 – 13:00  –  przerwa  kawowa
13:00 – 15:00
5.  Stan zachowania zabytków w województwie warmińsko-mazurskim i najpilniejsze potrzeby konserwatorskie - Małgorzata Przybyszewska-Koźbiel – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
6.  Aktualny system finansowania  prac konserwatorskich 
– przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Zbigniew Cieciuch – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
– Dariusz Barton – warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków (w tym: zestawienie finansowania prac przy zabytkach w latach 2013-2016 na poziomie wojewódzkim).
III. Panel dyskusyjny: moderator – ks. Marek Jodkowski, archidiecezjalny konserwator zabytków.
IV.  Podsumowanie: prof. Ryszard J. Górecki – rektor UWM oraz ks. dr Jacek Jezierski – biskup elbląski
– lista obiektów priorytetowych
– postulaty zmian w regulacjach prawnych
– współpraca dysponentów obiektów zabytkowych w dziedzinie ochrony dziedzictwa  w latach 2017 – 2020.
Organizatorzy: prof. Ryszard J. Górecki - rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Artur Chojecki - wojewoda warmińsko-mazurski, Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, arcybiskup Józef Górzyński - metropolita warmiński.
Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa do 17 lutego 2017 r. sekretariat rektora: tel. +48 89 523 33 85, +48 89 524 61 90, e-mail: rektor@uwm.edu.pl .

źródło: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/konferencja-ochrona-dziedzictwa-kulturowego