piątek, 30 stycznia 2015

Dołączyliśmy do klastra Archipelagi Kultury Warmii i Mazur

(Redakja Gazety Olsztyńskiej, zbieramy się., fot. S. Cz.)
W piątek 30 stycznia, jako dyrektor Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie, podpisałem list intencyjny w sprawie powołania klastra Archipelagi Kultury Warmii i Mazur. Spotkanie odbyło się w redakcji Gazety Olsztyńskiej. Do Archipelagów mogą dołączyć artyści i animatorzy kultury z całego regionu. Osobiście uważam, że mogą i powinny dołączyć także środowiska naukowe (akademickie) - bo nauka jest elementem kultury. Ze swojej strony - jako Centrum -  chcemy wnieść interdyscyplinarną wizję wzajemnych uwarunkowań kultury i przyrody (natury) oraz wpływu przyrody na tworzenie się tożsamości regionalnej

 Celem klastra jest integracja na rzecz rozwoju kulturowego regionu. Klaster będzie koordynował projekty realizowane przez swoich członków, stworzy sieć informacyjną, będzie miejscem wymiany pomysłów. Mamy kilka pomysłów, które chcielibyśmy poddać pod dyskusję i ewentualnie wspólnie zrealizować.

Pomysł integracji środowiska animatorów i artystów województwa warmińsko-mazurskiego powstał podczas konferencji „Archipelagi kultury”, zorganizowanej w październiku przez „Gazetę Olsztyńską”.

Stanisław Czachorowski

Przeczytaj cały tekst: Sojusz na rzecz kultury - Gazeta Olsztyńska

(Na pierwszym planie podpisany list intencyjny. Jest zwięzły, ale dlatego by umożliwić szeroką społeczna partycypację. Fot. S. Cz.)

środa, 28 stycznia 2015

Sprawozdanie z działalności Centrum, 2014 r.

Senat UWM, na posiedzeniu w dniu 25 października 2013 r., pozytywnie zaopiniował powstanie Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. J. M. Rektor UWM powołał Centrum w dniu 25 października 2013 r. Do Rady Naukowej powołanych zostało 19 osób, w tym prof. dr hab. Grzegorz Białuński (przewodniczący), dr hab. Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, prof. UWM (zastępca przewodniczącego), dr Bogdan Radzicki (zastępca przewodniczącego). Funkcję dyrektora Centrum powierzono dr hab. Stanisławowi Czachorowskiemu, prof. UWM.

Nowy regulamin Centrum (umozliwiający bardziej efektywne właczenie do działaności podmioty pozauniwersyteckie) został podpisany przez J.M. Rektora w dniu 27 czerwca 2014 r. Do tej pory powstały dwa zespoły robocze, które mają zająć się przygotowaniem wniosków grantowych: Zespół Antropologii Kulturowej (cel: inicjowanie i prowadzenie badań antropologicznych w zakresie zgodnym z celami działalności Centrum), Zespół ds. przygotowania Horti Festiwalu w Mrągowie (lato 2015).

Sprawozdanie z działalności w 2014 r. 
Głównym zadaniem nowopowstałego Centrum w roku 2014 były inicjatywy, zmierzające do konsolidacji środowiska wokół interdyscyplinarnej problematyki dziedzictwa kulturowego i przyrod-niczego. Służyły temu spotkania naukowe, seminaria, działalność popularyzatorska oraz wspieranie nowopowstałego kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze (studia licencjackie, pierwsi studenci rozpoczęli naukę w październiku br.).

W działania Centrum staramy się włączyć partnerów pozauczelnianych. W 2014 do współpracy z Centrum zaproszono 11 osób z różnych środowisk i instytucji. W 2014 r. udało się pozyskać niewielkie fundusze na materiały reklamowe dla kierunku dzie-dzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz na wydanie monografii naukowej „Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro”. Wspólnie z partnerami pozauczelnianymi złożone zostały dwa kolejne małe granty lecz nie uzyskały finansowania (m.in. MSZ zadanie „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014” pt. „Budowa pragmatycznych stosunków politycznych i gospodarczych z Rosją”, partnerzy: Liceum Polonijne w Warszawie, Uniwersytet w Kaliningradzie, Stowarzyszenie „Instytut Hortiterapii).

Konferencje i seminaria naukowe 
 • 9-11 maja 2014, wsparcie Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Podróży Kormorany. Efektem tej konferencji jest monografia naukowa pt. „Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro”, której Centrum jest współwydawcą. 
 • 13 maja – seminarium pt. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze a tożsamość regionalna – między teorią a praktyką”. 
 • W 2014 planowano zorganizowanie konferencji w Kaliningradzie (maj lub czerwiec), ph. „Etos i etnos pogranicza -– dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze”. Jednak ze względu na sytuację międzynarodową zrezygnowano z realizacji tego pomysłu. 
 •  29 września 2014 r. w Mrągowie odbył się pierwszy Hortifestiwal ph. „Natura i psychologia przeciwko cukrzycy", zrealizowany we współpracy z partnerami z gospodarki. W kolejnych latach festiwal będzie rozbudowywany o kolejne elementy programowe. 
 • 23-24 października 2014, Olsztyn, - współpraca przy organizacji konferencji “International Joint Con-ference - History, culture and nature of the Baltic Sea Region”. 
 • 5 grudnia 2014 r. Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UWM w Olsztynie objęło pa-tronatem seminarium „Bocian biały - polski gatunek flagowy w zimowym krajobrazie. Wybrane problemy w kontekście działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt”, współorganizowane przez jednego z interesariuszy kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze - Fundację Albatros. 
Wystawy 
 • 16-23 stycznia 2014, Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM i Wydział Humanistyczny zorganizowały wystawę pt. „Latające dywany umbryjskie” (multimedialny projekt polsko-chorwacki). 
 • Wystawa pt. „Bioróżnorodność i dziedzictwo przyrodnicze regionu”, zaprezentowana w czasie Olsz-tyńskich Dni Nauki 2015 (wrzesień) a następnie w formie objazdowej pokazywana w Mrągowie, Węgorzewie, Rybnie, Lamkowie. 
Zebrania naukowe
 • Zebrania Rady Naukowej: 16 stycznia, 14 maja, 21 października 2014 r. 
 • 14 maja 2014 wykład otwarty pt. "Chrześcijaństwo w Chinach. Historia i współczesność", dr. Piotr Adamek SVD, dyrektor Instytutu Monumenta Serica w Sankt Augustin, wykładowca Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej w Sankt Augustin w Niemczech, 
 • 21 października 2014 - Prezentacja założeń interdyscyplinarnego projektu badawczego, dotyczącego rzeki Pasłęki i wpływu kulturowego przekształcenia krajobrazu na populację gatunku ważki Ophiogomphus cecilia (gatunek objęty monitoringiem krajowym i europejskim)  
Wizyta w senacie RP. Udział w 54. posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (komisja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) w dniu 18 lutego 2014 r. Dzięki aktywności naszych partnerów, mieliśmy możliwość zaprezentowania naszych pomysłów w zakresie badań jak i kształcenia.

Współpraca z Francją
W dniach 13-14 marca 2014 r. gościliśmy państwa Lucienne i Bernarda Moreau ze Stowarzy-szenia Francja-Polska. Była to już kolejna wizyta i dyskusja o współpracy badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej. Obyły się spotkania z władzami Wydziału Humanistycznego oraz z prof. dr. hab. Jerzym Jaroszewskim, prorektorem ds. nauki. Rozmowy toczyły się wokół nowego kierunku „dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze", planowanej wymiany studentów na praktyki zawodowe, wymiany studentów w ramach programu Erasmus plus oraz wspólnej konferencji, poświęconej regionalnemu dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu.
W kwietniu odbyło się robocze spotkanie w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Z pracownikami parków krajobrazowych, Lasów Państwowych rozmawialiśmy o współpracy z Francją oraz wspólnych działaniach w zakresie edukacji przyrodniczej i powiązania jej z dziedzictwem kulturowym. Poszukiwane były możliwości przygotowania wspólnych grantów.
W ramach współpracy, we wrześniu 2014 r. delegacja z województwa warmińsko-mazurskiego z udziałem Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym odwiedziła Region Centrum (Departament Indre), w ramach wymiany i współpracy ze Stowarzyszeniem Francja-Polska.

Wspieranie kierunku międzywydziałowego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w formie licznych materiałów prasowych, spotkań oraz wyprodukowania materiałów reklamowych (roll-upy, plakaty, ulotki, gadżety), wizyty w szkołach oraz udział w piknikach naukowych. W kwietniu uczestniczyliśmy w Dniu Otwartych Drzwi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, promując w/w kierunek studiów.

Upowszechnianie nauki 
 • Wydanie monografii Celem monografii pt.: „Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro. • Wspieranie czasopisma naukowego Masovia. 
 • Opublikowanie na blogu http://dziedzictwo-kip.blogspot.com/ ponad 205 krótkich informa-cji, relacji, dyskusji i esejów. 
 • W lutym odwiedziliśmy Liceum Polonijne w Warszawie - Liceum Niepubliczne im. św. Stanisława Kostki. 
 • 21 marca 2014 r. odbyło się spotkanie na Wydziale Biologii i Biotechnologii z Uniwersytetem Trzecie-go Wieku z Mrągowa (wykład i dyskusja o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym regionu). 
 • 12-14 maja udział w dniach Humana (Dni Wydziału Humanistycznego). 
 • 31 maja 2014, uczestniczyliśmy w pikniku naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w ramach obchodów jubileuszu Uniwersytetu. 
 • 19 lipca, na zaproszenie Gazety Olsztyńskiej, organizowaliśmy happening popularnonaukowy w Parku Centralnym ph. „śniadanie na trawie” - jako przykład interdyscyplinarnego podejścia do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
 • 16 sierpnia odwiedziliśmy Wioskę Garncarską pod Nidzicą i uczestniczyliśmy z wykładem w Dniu Motyla. W październiku zorganizowaliśmy wyjście terenowe na dawną wyspę na osuszonym jeziorze Płociduga. Czynione są starania, aby powstała tu stała baza terenowa (badawcza) i ścieżka edukacyjna. 
 • 19. listopada, Spotkanie z prof. M. Chomicz pt. „Pod słońcem i dachami Italii” (architektura i kultura Umbrii) 
W ramach stażu naukowego w małym przedsiębiorstwie powstała innowacyjna usługa pt. „Gadające dachówki”. Ten przykład współpracy z małymi przedsiębiorstwami, działającymi w branży turystycznej doczekał się już uznania, m.in. w formie zgłoszenia do wyróżnienia „Złoty Człowiek” w kategorii nauka i edukacja (akcja Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego). Więcej informacji o tej innowacji znajduje się na stronie: http://gadajacedachowki.blogspot.com. Innowacja została nagrodzona statuetką Złotego Człowieka w dniu 18 stycznia 2015 r.

Stanisław Czachorowski

wtorek, 27 stycznia 2015

Kapela Ojdana z Barczewa i kolędowanie


Fundacja Revita Warmia i Przyjaciele zapraszają na spektakl muzyczny, nowo powstałego zespołu "Kapela Ojdana z Barczewa" pt. "Kolędy i nie tylko". Ten kameralny, nastrojowy koncert zorganizowany jest w związku z kończącym się okresem liturgicznym Bożego Narodzenia. Zapraszamy do Galerii Revita Warmia na Rynku w Jezioranach, w sobotę 31.01.2015 o godz 16.00. Wstęp wolny.

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Jesteśmy stąd - Gadające Dachówki


24.02.2015 r. w Mrągowie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Jesteśmy stąd - Gadające Dachówki”. Spotkanie dedykowane mieszkańcom Warmii i Mazur, wszystkim wielbicielom kultury regionalnej i mazurskiej przyrody.

Spotkanie podsumuje naukowo-edukacyjny projekt pt. Zielony Certyfikat Dziedzictwa Kultury i Natury, realizowany przez Instytut Hortiterapii i prof. Stanisława Czachorowskiego - dyrektora Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM. Projekt powstał w ramach stażu, koordynowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM ( CITT UWM) w ramach programu " Nauka na staże - transfer technologii z nauki do MŚP".

Miejsce: Spotkanie w Mrągowie, w Centrum Kultury i Turystyki, w Sali Orbita

Program:

 • - inauguracja i wystawa gadających dachówek (24.02 do 1.03.) 
 • - spotkanie z autorami projektu Zofia Wojciechowska 
 • - prezes Instytutu Hortiterapii i prof. Stanisław Czachorowski - dyrektor Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM, 
 • - refleksje konkursu Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego z Gali Złoty Człowiek 2014 r. - nagroda dla Gadających Dachówek w kategorii Nauka i Edukacja 
 • - prezentacja multimedialna fotogramów z spotkań i warsztatów Gadające Dachówki i Ogrody Zdrowia -
 •  wspólne warsztaty pokazowe z zastosowaniem QR kodów -
 •  licytacja Gadających Dachówek - briefing dla prasy i stolik prasowy 
 • - zielone forum dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi 
 • - uroczyste wpisy do Horti Księgi Zielonego Certyfikatu 
Patronat honorowy:

 • Burmistrz Miasta Mrągowa Otolia Siemieniec, 
 • Starosta Powiatu Mrągowskiego 
 • Senator RP Ryszard Górecki 

Patronat Medialny: Radio Wnet, PROGRAM POMOST, Magazyn Polonia, Gazeta Olsztyńska, Kurier Mrągowski

Partnerzy i współrealizatorzy: Biblioteka Miejska w Mrągowie, CKIT, MKT i CITT, UWM.

Celem spotkania jest:

 • ukazanie efektów programu tworzenia produktu turystyki kulturowej i prozdrowotnej przez IH i CBnDKiP w oparciu w/w program na bazie zasobów dziedzictwa kultury i środowiska naturalnego naszego regionu tj. Warmii i Mazur. 
 •  promocja powstałego produktu regionalnego pod nazwą Gadające Dachówki i Zielony Certyfikat Dziedzictwa Kultury i Natury - zaproszenie do programu jednostek kultury, szkół i przedszkoli do programu edukacji kulturowej i środowiskowej Horti Ogrody Zdrowia i projektu pt. Gadające Dachówki 
 • edukacja prośrodowiskowa i przełamywanie barier wykluczenia społecznego dotyczącego analfabetyzmu kulturowego regionu tj. odtwarzanie i budowanie tożsamości historii i miejsca, 
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, nauka korzystania z mobilnego Internetu i stosowania QR kodów w mobilnych aplikacjach, 
 •  szeroko zakrojona promocja miasta Mrągowa i partnerów biorących udział w programie,
 • integracja lokalnego agro i biznesu turystycznego wokół idei współpracy sieciowej na rzecz rozwoju innowacji w turystyce pakietowych ofert usług z zastosowaniem nowych narzędzi społecznej interakcji 
 • przeprowadzenie licytacji gadających dachówek na rzecz rozwoju programu Ogrody Zdrowia Mazury dla Diabetyków 
 Adresaci: mieszkańcy miasta Mrągowa i regionu Warmii i Mazur, JST, placówki edukacyjne i kulturalne, podmioty Mazurskiego Klastra Turystycznego, branża agroturystyki i sieć hotelowa, LOT i Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego WMARR) Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mrągowie, itd.

Środki wyrazu i pomoce: prezentacje multimedialne, wystawa, warsztat zielonego forum, interaktywne mapy konwersacyjne, QR kody i cyfrowe zielone archiwum historii mówionej, tradycyjne materiały promocyjne gazeta, ulotki i roll up, itd. Publikacje internetowe.

Zofia Wojciechowska

Filozofia, klimat i czwartki z humanistyką

19 lutego 2015 r. , w ramach Czwartku z Humanistyką, wysłuchać będzie można wykładu (11.15-11.35) dr hab. Stanisława Czachorowskiego, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii), pt. "filozofia a globalne ocieplenie klimatu, czyli jak kultura wpływa na przyrodę a przyroda na kulturę".

Idea Czwartków z Humanistyką
W związku z przypadającym w tym roku akademickim jubileuszem 45-lecia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Humanistycznego przygotowali cykl spotkań edukacyjnych zatytułowanych CZWARTKI Z HUMANISTYKĄ, na które składać się będą interesujące wykłady i warsztaty skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. "Chcemy w ten sposób wspierać młodzież szkolną w pracy nad poszerzeniem wiedzy i zainteresowań, jednocześnie prezentując jej środowisko akademickie, obszary naszej działalności naukowej oraz możliwości rozwoju przyszłej kariery zawodowej. Naszą ofertę przygotowaliśmy tak, by była ona atrakcyjna dla uczniów. Zadbaliśmy też o to, by prezentowali ją pracownicy naszego Wydziału, którzy mają doświadczenie w pracy z młodzieżą i są pasjonatami." - wyjaśnia dr Renata Rozbicka Prodziekan ds. studenckich.

W ramach każdego cyklu spotkań zaoferujemy wykłady i/lub warsztaty realizowane przez przedstawicieli wszystkich kierunków, znajdujących się w ofercie dydaktycznej Wydziału Humanistycznego, w tym kierunku  dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.    

sobota, 24 stycznia 2015

20 mln euro na humanistykę

NCN oraz HERA rozpoczynają konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. Uses of the Past. Program dedykowany jest projektom humanistycznym, które próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej wpływają na naszą teraźniejszość oraz postawy wobec przyszłości. O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 4 naukowców pochodzących z 4 różnych krajów przystępujących do konkursu. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 3 lat.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 9 kwietnia 2015 r. do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego. Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa w październiku 2015 r. Budżet konkursu: 20 milinów EUR (konkursu współfinansowany ze środków UE)

czwartek, 22 stycznia 2015

Dni otwarte na Wydziale Nauk o Środowisku

Podobnie jak w roku ubiegłym Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego otwiera drzwi swoich laboratoriów i sal wykładowych dla młodzieży szkolnej i nie tylko. Dni Otwartych Drzwi Wydziału Nauk o Środowisku rozpoczną się w poniedziałek 09.02.2015 i potrwają do piątku 13.02.2015 r.

Przez 5 dni w godz. od 9.00 do 15.00 pracownicy wydziału będą dzielić się swoją wiedzą na temat procesów zachodząch w różnych środowiskach oraz o organizmach je zamieszkujących. W trakcie tej niezwykłej imprezy edukacyjnej naukowcy WNoŚ pokażą i wyjaśnią gościom zasady funkcjonowania środowisk naturalnych i zanieczyszczonych na różnych ich poziomach, zapoznają ich z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w inżynierii środowiska, sposobami chowu i hodowli różnych organizmów wodnych, jak również z możliwościami rekreacyjnego korzystania ze środowiska. Zaproponujemy też wiele atrakcyjnych tematów, pokazów i doświadczeń laboratoryjnych.

Wszelkich dodatkowych informacji w/w sprawie udzielają:

 • dr hab. inż. Iwona Gołaś, prof. UWM, e-mail; iwonag@uwm.edu.pl, tel.: 89 523-45-57, 89 523-45-32, 
 • oraz dr hab. Małgorzata Woźniak, prof. UWM, e-mail; mawoz@uwm.edu.pl, tel.: 89 524-51-25.