wtorek, 29 marca 2016

Warsztaty budowania z gliny i słomy

W czerwcu w Nowym Kawkowie organizuję warsztaty budowania z gliny i słomy. Będziemy stawiać ścianki w technice wattle and daub (czyli właściwie lepianki) tynkować je gliną, a tam gdzie będą narażone na wilgoć – gliną z wapnem. „Placem budowy” jest przeniesiona niedawno z Podlasia drewniana chata, a budować będziemy z miejscowych materiałów, tzn. nakopanej koło domu gliny:) Warsztaty prowadzić będzie Jarema Dubiel (Earth Hands and Houses) – jeden z pionierów budownictwa naturalnego w Polsce.

Pomyślałam, że to temat, który jakoś koresponduje z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu i może zainteresuje Pana, studentów czy inne osoby z tego kręgu. Będę wdzięczna za udostępnienie informacji.

Oczywiście gdyby potrzeba było je uzupełnić czy rozszerzyć, to bardzo proszę o kontakt. Monika Paśnik-Petryczenko; e-mail: kontakt@koronczarnia.pl,

Więcej informacji na stronie: http://earthhandsandhouses.org/wattle-daub-workshop-poland-2016/

Monika Paśnik-Petryczenko 

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na dniu otwartym


1. Prezentacja kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w ramach oferty dydaktycznej Instytutu Filozofii – I piętro, korytarz w pobliżu sal 114 i 115 2. Prezentacja przygotowana przez studentkę II roku Dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Sarę Orzechowską: „Lecznicze właściwości ziół” – sala 115, godz. 10.00-10.30 3. Warsztat prowadzony przez dr inż. Aldonę Fenyk: „Zioła pradziadów w sztuce kulinarnej i kosmetyce” – sala 115, godz. 10.30-12.30 4. Malowanie motywów warmińskich (malowanie na parawanie), zajęcia interaktywne prowadzone przez studentkę I roku Dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Annę Wojszel – korytarz w pobliżu sal 114 i 115, godz. 9.00-14.00

dr inż. Aldona Fenyk, asystent w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe: florystyka, fitosocjologia, dendrologia, arborystyka zielarstwo i ziołolecznictwo, ochrona przyrody, ekologia roślin. Od początku pracy zawodowej prowadzi badania dotyczące funkcji biocenotycznych różnych typów zadrzewień. Od 10 lat wykonuje inwentaryzacje florystyczne w alejach przydrożnych Warmii i Mazur. Treścią badań naukowych jest określenie wpływu zadrzewień na zwiększenie różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym. Miłośniczka drzew – wytrwale szkoli się i zgłębia swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod i technologii ich ochrony. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się również na właściwej pielęgnacji, ochronie drzew i ich mieszkańców oraz planowaniu zadrzewień. Od 2013 roku bierze udział w ogólnopolskim programie Drogi dla Natury, finansowanym z funduszy unijnych (Life +) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a realizowanym przez organizacje społeczne (Fundację EkoRozwoju i partnerów), we współpracy z zarządcami dróg i administracją samorządową. Ma on na celu odwrócenie trendu zanikania drzew w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem drzew przydrożnych. W programie Aldona Fenyk pełni funkcję animatora lokalnego, odpowiedzialnego za realizację programu na terenie gmin Jonkowo i Reszel.

wtorek, 15 marca 2016

Malowane przystanki i... poszukiwanie warmińskiej tożsamości


Przystanki autobusowe - miejscem nieformalnej edukacji przyrodniczej i piękną wizytówką Warmii... Łąki, kwiaty, ważki... Myślę, że to właśnie stanie się naszą nowoczesną warmińską tożsamością...dziękuję Stanisławowi Czachorowskiemu za inspirację.

Anna Wojszel

4. Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „IDEATORIUM”IV Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „IDEATORIUM”
16–17 czerwca 2016 r.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Kampus UG, ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk
Organizator: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Już po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić nauczycieli szkół wyższych, doktorantów, kadrę zarządzającą w obszarze dydaktyki akademickiej, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami kształcenia na ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”.
„Ideatorium” to forum służące wymianie doświadczeń, pomysłów i poglądów dotyczących kształcenia akademickiego, a także czerpaniu inspiracji i motywacji do działania w obszarze dydaktyki akademickiej.
Podczas „Ideatorium” każdy z uczestników Konferencji może przez 10 minut zaprezentować swoje plany, przemyślenia lub sprawdzone metody stosowane podczas przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych lub innych projektów wspierających kształtowanie kompetencji studentów.

Udział w Konferencji może być bierny lub czynny:
-         WYSTĄPIENIE ustne w jednej z sesji „Ideatorium” (10-minutowe plus dyskusja) – zgłoszenia przez formularz on-line, do 30 kwietnia 2016 r.
-         PLAKAT (format B1, 70x100 cm) – zgłoszenia przez formularz on-line, do 15 maja 2016 r.
Koszt uczestnictwa (udział czynny i bierny): I termin: 30 kwietnia br. - 150 zł/ II termin: 31 maja br. - 180 zł.


Adres strony Konferencji: www.ideatorium.ug.edu.pl


Dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG
Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego


piątek, 4 marca 2016

Warmia i Mazury - nasze wspólne dobro cz. 2


Monografia z 2015 roku dawno się rozeszła. Teraz przygotowywana jest konferencja i kolejne, trzecia już monografia. A tymczasem wspominamy tę ostatnio wydaną, fragment ze wstępu:

Przyrodnik postrzega inaczej, patrząc na to samo. Cmentarze są nie tylko miejscem zadumy i wspomnień osób zmarłych, interesującym dla archeologów czy historyków, są także  specyficznym typem założeń ogrodowych i bardzo istotnym elementem ekosystemów antropogenicznych. Katarzyna Ruszczycka w rozdziale pt. „Rodowy cmentarz majątku Pozorty”, przedstawia wyniki swoich badań, poświęconych małemu cmentarzowi rodzinnemu, położonemu obecnie w jednej z dzielnic Olsztyna. Cmentarze rodowe w byłych Prusach Wschodnich charakterystycznym elementem układów dworskich. Powstawały pod wpływem zmian światopoglądowych XVIII i XIX wieku, kiedy dojrzewała nowa wrażliwość w odniesieniu do śmierci. Tutejsza szlachta zaczęła rezygnować z pochówków w przepełnionych przestrzeniach miejskich i wiejskich cmentarzy, na rzecz specjalnie tworzonych nekropolii rodowych, położonych w pobliżu majątków ziemskich. Jak pisze K. Ruszczycka „Cmentarz wówczas zaczęto postrzegać jako miejsce zadumy oraz przedmiot barwnych opisów pełnych symboliki towarzyszącej im zieleni, szczególnie wiekowych okazów drzew. Odchodzono od wizji oczekiwania na śmierć, a zaczęto postrzegać ją jedynie jako rozłąkę z bliskimi osobami.” Procesy, zachodzące w kulturze, znajdowały swoje odbicie w przestrzeni materialnej. Dawny dwór w Pozortach nie przerwał, ale zachował się park oraz cmentarz rodowy. Autorka podjęła się analizy historycznej oraz stanu  zachowania tego obiektu. Nekropolię rozpatrywała jako jeden z elementów kompozycyjnych założenia, składającego się niegdyś z dworu, ogrodu, folwarku oraz miejsca pochówku kolejnych dzierżawców majątku. W wyniku zmian urbanizacyjnych dawny cmentarz stał się elementem zupełnie nowego krajobrazu miejskiego (urbicenozy). Inwentaryzacja przyrodniczo-historyczna staje się w tym kontekście wstępnym etapem, niezbędnym prawidłowym gospodarowaniu przestrzenią i zintegrowanym wykorzystaniu zieleni w poprawianiu jakości życia mieszkańców. Autorka w podsumowaniu pisze „Mając na uwadze stan zachowania rodowego cmentarza oraz jego najbliższego otoczenia można stwierdzić, iż jest on nadal poprawnie wyeksponowany. Dobry stan zachowania wnętrza cmentarza oraz alei dojazdowej umożliwia wciąż odpowiedni odbiór strefy sacrum w krajobrazie miejskim.” Dostrzega jednak szereg zagrożeń, związanych głównie z intensywnymi procesami urbanizacyjnymi, w tym budową linii tramwajowej. Jednym z jej wniosków jest zalecenie umożliwienia swobodnego dostępu mieszkańcom miasta do analizowanego cmentarza, mającego duże walory historyczne, edukacyjne, poznawcze oraz krajobrazowe. Dawne dziedzictwo kulturowe może być wykorzystane współcześnie w wypełnianiu różnorodnych funkcji. Ten mały obiekt może być wykorzystany w szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej.

Innym, specyficznym elementem kulturowym Warmii i Mazur, są pomniki. W pewnym sensie również nawiązujące do pamięci o zmarłych i dawnych mieszkańcach tych ziem. Małe, symboliczne nekropolie stały się obiektem rozważań Joanny Jakutowicz w rozdziale pt. „Pomniki pierwszowojenne jako element krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur.” Autorka analizuje pomniki, powstałe dla upamiętnienia ofiar I wojny światowej. Pomniki, będące wyrazem pamięci wspólnoty o konkretnym wydarzeniu lub osobie, znane były już od starożytności. Były elementem utrzymywania poczucia więzi danej społeczności poprzez  kult zmarłych, w szczególności bohaterów, którzy zginęli broniąc wartości ogólnie przyjętych za ważne i podstawowe dla przetrwania danej społeczności. Na Warmii i Mazurach, stanowiących część dawnych Prus Wschodnich, Wielka Wojna (jak ją wtedy nazywano)  lat 1914-1918 wywołała potrzebę upamiętnienia poległych żołnierzy na niespotykaną dotychczas w naszym regionie skalę. Liczba powstałych poników sprawiła, że stały się jednym z głównych elementów wschodniopruskiego krajobrazu kulturowego. Autorka wszechstronnie analizowała ten nowy element krajobrazu kulturowego południowej części dawnych Prus Wschodnich. Obiekty te zaczęły powstawać jeszcze przed zakończeniem działań wojennych i na przestrzeni lat przybierały różnorodną formę. W wyniku zmian po 1945 r., traktowane były jako elementy obce kulturowe, dlatego było niszczone i zapominane. W obliczu nowych procesów integracji europejskiej i postrzegania historii jako wspólnej, ponownie wzbudzają duże zainteresowanie. Mogą stanowić inspirację do turystycznych poszukiwań, niczym śladów zaginionej cywilizacji. Konieczne więc staje się zinwentaryzowanie i dogłębne zbadanie tych obiektów. 

Stanisław Czachorowski

Kormorany 2016


W dniach 16-17 kwietnia w Kortowie odbędzie się już po raz 6. Ogólnopolski Studencki Festiwal Podróży Kormorany 2016 organizowany przez Akademicki Klub Turystyczny w Olsztynie. Impreza ma na celu integrację akademickich środowisk turystycznych oraz promocję podróży.

Studenci z całej Polski będą przez weekend wymieniać się swoimi doświadczeniami podróżniczymi oraz opowiadać o swoich przygodach.  Podczas festiwalu wybieramy najciekawszą studencką podróż minionego roku. Oprócz prelekcji konkursowych uczestnicy festiwalu oraz publiczność będą mieli okazję wysłuchać prezentacji pozakonkursowych zaproszonych gości, a także wziąć udział w licznych warsztatach. Festiwal jest idealną okazją do wyciągnięcia z piwnic swoich rowerów. Miłośnikom jednośladów oferujemy bezpłatny przegląd rowerów oraz drobne naprawy. Zapewniamy nie tylko dużą dawkę podróżniczych inspiracji, ale również liczne nagrody dla publiczności.Serdecznie zapraszamy na podróżnicze opowieści z całego świata do Kortowa ! 16-17.04.2016 r. Aula im. M. Gotowca , ul. Oczapowskiego 5. Pokazy rozpoczynają się od godz. 10.00.środa, 2 marca 2016

Rola społeczności lokalnej w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą planowaniu działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza. Podczas wydarzenia zostaną omówione wyzwania i korzyści związane z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym oraz sposoby angażowania obywateli w ten proces.
Rola społeczności lokalnej w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

22 marca, godz. 11.00
sala Tulip 2, Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2 w Warszawie

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia do wtorku, 15 marca 2016 roku, do godz. 17.00, na adres: j.szczepanik@koalicjaklimatyczna.org lub telefonicznie: +48 22 827 3370.

Szczegółowy program konferencji nizej.

Konferencja jest podsumowaniem projektu "Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej", który realizują Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju oraz norweską organizacją Framtiden i våre hender. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Więcej informacji o projekcie: www.pkeom.pl/pgn